Fysioterapeutin suoravastaanotto

Niska-, selkä- ja olkapääkivut ovat yleisiä syitä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Perusterveydenhuollon lääkärikäyntien syistä neljännes muodostuu nimenomaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksista (tules). Lääkärikäynnillä asiakas saa usein lähetteen fysioterapiaan, mutta varsinkin julkisella sektorilla ensimmäistä fysioterapiakäyntiä voi joutua odottelemaan kipulääkkeiden voimalla viikkoja.

Palveluprosessien sujuvoittamiseksi on aloitettu fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta, jolloin asiakas ohjautuu suoraan fysioterapeutin vastaanotolle lääkärikäynnin sijaan.

Mikä on suoravastaanotto?

Fysioterapeutin suoravastaanotolla tarkoitetaan sitä, että TULE -potilas ohjataan aikaa varattaessa suoraan fysioterapeutille lääkärin sijaan. Suoravastaanoton yhtenä taivoitteena on sujuvoittaa terveydenhuollon toimintaa korvaamalla lääkärissäkäyntejä ja parantaa terveydenhuollon kustannustehokkuutta (8). Suoravastaanotto on tärkeä keino terveydenhuollon palvelujen parantamisessa.

Vanhassa käytännössä lääkäri toimii portinvartijana.

Vielä vallassa olevan käytönnön mukaan fysioterapeutille tullaan lääkärin lähetteellä. Yhä useamman tukimuksen mukaan suoravastaanoton kustannukset olivat matalammat kuin lääkärin lähetteeseen perustuvassa käytännössä (3)(2)(11)(15). Skotlannissa säästö oli vuodessa jopa 2 miljoonaa puntaa (3)(8). myös Suomessa tehdyn pro gradu – tutkimuksen mukaan selkäpotilaan hoidon todettiin olevan terveyskeskuksessa kustannustehokkaampaa fysioterapeutin suoravastaanotolla kuin lääkärin vastaanotolla (7).

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija. Suoravastaanottotoimintaa harjoittava fysioterapeutti on saanut lisäkoulutuksen, jossa lisätään fysioterapeutin osaamista tule-oireisen asiakkaan tutkimisesta, vaivojen erottelusta sekä harjoitteiden ohjauksesta. Fysioterapeutti siis tutkii ja ohjaa yksilöllisesti suunnitellut harjoitteet kipujen helpottamiseksi. Lisäksi fysioterapeutti on saanut ohjauksen lääkehoidon ja sairaslomatarpeen arviointiin.

Voinko luottaa fysioterapeutin ammattitaitoon lääkärin sijasta?

Tutkimuksissa fysioterapeuttien ammatillinen osaaminen TULE-sairauksien hoidossa on todettu asiantuntevaksi (4)(6)(9). Tutkimustiedon valossa näyttäisi siltä, ettei potilasturvallisuus vaarannu kun fysioterapeutti aloittaa TULE-potilaiden hoidon ilman lääkärin lähetettä (14)(12)(1).

Fysioterapeutin suoravastaanotto ja yksityinen fysioterapia.

Tutkimusten mukaan suoravastaanotto tehostaa TULE -potilaiden hoitoa, vähentää lääkärien kuormitusta ja mahdollisesti vähentää terveydenhuollon kustannuksia, mutta sen myötä on myös huomattu, että lääkäreiden kirjoittamien fysioterapialähetteiden määrä yksityispuolelle on vähentynyt.

Vaikkakin uusi menetelmä on jo suuri harppaus eteenpäin TULE -sairauksissa, on tärkeää huolehtia myös jatkofysioterapiasta. Suurin osa tuki- ja liikuntaelinoireista ei tule ”kuntoon” yhdellä käynnillä ja oireilla on tapana uusiutua. Yleensä ongelman taustalla olevat nivelvauriot sekä lihasdynaamiset- ja sensomotoriset koordinaatiovirheet vaativat progressiivista motorisen- ja liikekontrollin harjoittamista yhdistettynä manuaaliseen terapiaan. Esimerkiksi akuutissa ja kroonisessa alaselkäkivussa manuaalista terapiaa yhdistettynä harjoitteluun suositellaan maailmanlaajuisesti kaikissa korkealuokkaisissa hoitosuosituksissa (18). Potilaan on hyvä tietää, että hän voi halutessaan pyytää lääkäriltä SV3F-lähetteen fysioterapeutille yksityispuolelle. Tällainen ohjeistus lukee myös kaikissa Keski-Suomen keskussairaalan fysiatrian poliklinikalla tehdyissä hoitoketjuissa.

KiHy Turussa suoravastaanottoon on jatkokouluttautunut Henna Vähä-Hakula

LÄHTEET

(1) Boissonnault WG, Ross MD. Physical therapists referring patients to physicians: a review of case reports and series. J Orthop Sports Phys Ther 2012;42:446–54.

(2) Daker-White G, Carr AJ, Harvey I et al.: A randomised controlled trial. Shifting boundaries of doctors and physiotherapists in orthopaedic outpatient departments. J Epidemiol and Communi-

ty Health 1999:53:643 – 650.

(3) Holdsworth, LK., Webster, VS., McFadyen, AK: What are the costs to NHS Scotland of self-referral to phyiotherapy? Resultsof a national trial. Physiotherapy 2007:93(1):3 -11.

(4) Häkkinen A, Korniloff K, Aartolahti E, Tarnanen S, Nikander R, Heinonen A. Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kelan julkaisuja 68/2014. Luettu 15.10.

(5) Ikonen, A., Räsänen, K., Manninen, P., ym. (2013) Use of health services by Finnish employees in regard to health-related factors: the population-based health 2000 study. Int Arch Occup Environ Health. 86:451-62

(6) Kylänen M, Vuori J, Kangas H, Luoto S. Työnjaolla tuottavuutta ja työn mielekkyyttä. Lineaariset ja epälineaariset palveluprosessit fysioterapeuttien ja lääkäreiden työn määrittäjinä. Työsuojelurahasto. Kuopio 2015.

(7) Lakka, M., Selkäkipupotilas akuuttivastaanotolla. Vaikuttavuuden, käyntikohtaisten kustannusten, kustannusvaikuttavuude ja asikastyytyväisyyden vertailu lääkärivastaanoton ja fysioterapeutin vastaantoton välillä. Kuopion yliopisto. Terveyshallinnon ja -talouden pro gradu -tutkielma. Kuopio. 2008.

(8) Lautamäki, L., Salo, P., Mustalampi, S., Häkkinen A., Ylinen, J. (2016). Suomen Lääkärilehti: 24, pp. 55-60.

(9) MacKay C, Davis AM, Mahomed N, Badley EM. Expanding roles in orthopaedic care: a comparison of physiotherapist and orthopaedic surgeon recommendations for triage. J Eval Clin Pract 2009;15:178–83.

(10) Martimo, KP., Varonen, H., Husman K., Viikari-Juntura, E., (2007) Factors associated with self-assessed work ability. Occup Med (Lond). 57:380-2.

(11) Mitchell JM, de Lissovoy G: A comparison of resource use and cost in direct access versus phy-

sician referral episodes of physical therapy. Physical Therapy 1997:77:10 – 18.

(12) Moore JH, McMillian DJ, Baxter RE ym. Clinical diagnostic accuracy and magnetic resonance imaging of patients referred by physical therapists, ortopaedic surgeons, and nonorthopaedic providers. J Orthop Sports Phys Ther 2005;35:67–71.

(13) Mäntyselkä, P., (1998) Kipupotilas terveyskeskuksessa. Väitöskirja. Kuopion yliopisto: 106.

(14) Ojha HA, Snyder RS, Davenport TE. Direct access compared with referred physical therapy episodes of care: a systematic review. Phys Ther 2014;94:14–30.

(15) Pendergast J, Kliethermes SA, Freburger JK et al.: A Comparison of Health Care Use for Physician-

Referred and Self-Referred Episodes of Outpatient Physical Therapy. Health Serv Res 2012:47(2):633- 654.

(16) Taylor NF, Norman E, Roddy L, Clarice T, Pagram A, Hearn K. Primary contact physiotherapy in emergency departments can reduce length of stay for patients with peripheral musculoskeletal injuries compared with secondary contact physiotherapy: a prospective non-randomised controlled trial. Physiotherapy 2011;97:107–14.

(17) Vuori, I., Bäckman, H., Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 11. helsinki.

(18) Wong JJ, Côté P, Sutton DA ym. Clinical practice guidelines for the noninvasive management of low back pain: A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur J Pain 2017;21(2):201-216

(19) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. (2014).Alaselkäkipu. Available: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=D9E4DD6AE394C60C75979F363BD95869?id=hoi20001. Last accessed 6.4.2015.


KiHy Turku – Turun Kiropraktiikka & Hyvinvointiklinikka: Kiropraktikko, Fysioterapeutti, hieronta Turku.